Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser gælder alle tilbud, ordrer, salg og leverancer af produkter og serviceydelser - med mindre andet er skriftligt aftalt mellem kunden og EDBsyd.
 

Ansvar

EDBsyd vil udfolde alle rimelige anstrengelser og udvise størst mulig påpasselighed under udførelse af de i aftalens anførte ydelser, men er i intet tilfælde ansvarlig for noget tab eller nogen skade, der er en følge af nogen forsinkelse, handling eller undladelse ved servicearbejdet eller gennemførelse heraf.

I intet tilfælde, herunder grov uagtsomhed, er EDBsyd ansvarlig for driftstab, tabt avance, tab af data og disses retablering, tab af goodwill samt lignende indirekte tab eller skade. EDBsyd er ikke ansvarlig for skader der er opstået som følge af uagtsomhed fra kunden, dennes personale eller tredjemand.
Hvis ikke andet er aftalt er kunden selv ansvarlig for at tage den fornødne backup inden udførelse af servicen.
Der tages forbehold for fejl i priserne på hjemmesiden.

Priser

Alle priserne er ekskl. moms og kørsel samt levering medmindre andet er anført. Udover den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

- Ekstraarbejde som følge af uforsete fejl og mangler på kundens software & hardware og som derfor, viser sig at være ufuldstændige, uegnet eller mangelfuldt. 

- Ekstraarbejde som følge af at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede support arbejde efter at arbejdet er afsluttet. 

- Ekstraarbejde som følge af at kunden vil have fortaget flere ændringer på bestillerens software & hardware end aftalt i tilbudet. 

- Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med kunden efter aftales indgåelse. 


Dette ekstra arbejde bliver faktureret efter de til tider gældende timepriser hos EDBsyd.

Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal betalingen ske inden 14 dage efter fakturadato. Der påløber rente fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats.

Ejendomsret

Alle vare - uanset om det er software eller hardware - som er bestilt og leveret til kunden har EDBsyd ejendomretten over, indtil betalingen er modtaget.

Tilbud

Skriftlige tilbud er, såfremt intet andet er anført, gældende 14 dage fra tilbudsdatoen. Priserne er inkl. moms men ekskl. kørsel.